Политика за защита на личните данни на клиентите на Галерия Минерва

Настоящата политика за защита на лични данни се отнася до посетители на уеб сайта и клиентите на Галерия Минерва.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Минерва-МД ЕООД

Булстат / ЕИК: 201957281

гр. София, ул. Косово поле 11А

Телефон.: 0888262075

Галерия Минерва полага всички необходими грижи за това Вашите лични данни да бъдат обработвани съобразно правната рамка за защита на личните данни в Република България и Европейския съюз.

С цел законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните въвеждаме настоящата политика, която описва какъв вид лични данни обработваме, с каква цел, за какъв срок, на кого ще ги предоставяме, какви мерки сме предприели, за да ги защитим, както и какви права имате Вие като субекти на лични данни.

Какви лични данни обработваме, на какво основание, за каква цел и за какъв срок ги съхраняваме?

Когато предоставяте Вашите лични данни Вие изразявате своето свободно, конкретно и информирано съгласие да обработваме Вашите данните, за да Ви предоставим услугата, която очаквате.

Вашите данни са ни необходими поради следните цели:

  1. За да отговорим на Ваше запитване относно предлагано от нас произведение, е необходимо Вие да предоставите, а ние да обработим Вашето име, фамилия и и-мейл адрес и телефон.
  2. Ако желаете да получавате нашия бюлетин с информация за предстоящи събития, може да го заявите чрез предоставяне на Ваш и-мейл .
  3. С финансово-счетоводна цел ние обработваме Вашето име, фамилия, телефон, адрес, и-мейл адрес – за физически лица, а за юридически – име и фамилия на управител р на фирмата, телефон, и-мейл.

Ще съхраняваме Вашите данни по т. 2 – докато не получим от Ваша страна уведомление за отказ от получаване на бюлетина, а по т. 3 счетоводна отчетност – до изтичане на нормативно установения срок за пазене на фактури

На кого предоставяме вашите данни?

Галерия Минерва не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да сме сигурни, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Предоставяните от Вас лични данни няма да се предават при никакви обстоятелства на трети страни извън Европейския съюз.

Данните по т.1, т. 2, от настоящата политика не предоставяме на никого, а данните по т. 3 на счетоводно дружество.

В предвидените от закона случаи, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, уреждащи отношенията Администратор – Обработващ – ще бъдат предоставени на длъжностните лица на компетентните органи в рамките на техните правомощия (държавни и общински институции, органи на съдебната власт и/или административни органи и/или органи на съдебното изпълнение, адвокати, одитори, лицензирани пощенски оператори и лица предоставящи куриерски услуги, застрахователи).

Предоставените от Вас лични данни няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

В случаи, че не предоставите личните си данни, ние няма да имаме възможност да отговорим на Ваше запитване или да изпълним  предлагана от нас услуга.

Какви са Вашите права?

Като субект на лични данни Вие имате право:

  • Да поискате потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и да получите достъп до тях.
  • Ако Вашите лични данни са неправилни, непълни или неточни, можете да поискате от нас да ги коригираме.
  • Във всеки един момент можете да оттеглите Вашето съгласие (да възразите) да обработваме Вашите лични данните и като субект на данните Вие имате право да поискате да изтрием свързаните с Вас лични данни, които обработваме, ако това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.
  • Имате право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в случай че:
  • оспорвате верността на данните, за срок, в който ни позволява да проверим коректността им;
  • обработването на данни е неправомерно, но Вие не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;
  • повече нямаме нужда от тези данни (за целта, за която са събрани) но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон:02 915 3 518

Уеб сайт: www.cpdp.bg

При необходимост от информация относно обработката на личните Ви данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас.

Как защитаваме Вашите данни?

Предприели сме технически и организационни мерки да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп.

Галерия Минерва може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.